ITALIANO A1 INT. ORALE SORA
A1 I.O. Lez. 24 Verbalizzazione
A1 I.O. Lez. 23 Verbalizzazione
A1 I.O. Lez. 22 Verbalizzazione Orale
A1 I.O. Lez. 21
A1 I.O. Lez 20 Art. Costituzione
A1 I.O. Lez 19 Covid Matem.
A1 I.O. Lez 18 Il Femminicidio
A1 I.O. Lez 17 Info. Di Cittadinanza Italiana
A1 I.O. Lez. 16
A1 I.O. Lez. 15 Gli Uffici